Tutkimushanke


TSR 117357 – TUNNETOIMIJUUS ORGANISAATION MUUTOKSESSA (TUNTO)

Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan uudenlaista tunteiden tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kohdistuvaa interventiota, jonka avulla voidaan parantaa organisaatioiden tuottavuutta sekä vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia. Interventiolla pyritään luomaan organisaation arkeen tiloja tunnetoimijuuden vahvistumiselle tukemalla organisaation jäseniä (sekä henkilöstöä että johtoa) tunteiden aktiivisessa tunnistamisessa, kohtaamisessa ja hyödyntämisessä muuttuvassa työssä. Tunnetoimijuudella tarkoitetaan sellaista vaikuttamista ja valintojen tekoa, jossa hyödynnetään ymmärrystä tunteiden roolista organisaation jäsenten oppimisessa ja organisaation muutoksessa.

Tutkimus- ja kehittämishanke lisää ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa tunteiden merkityksestä organisaatioiden muutoksessa. Syvällisempi ymmärrys tunteiden kytkemisestä organisaation käytäntöihin ja organisaation muutokseen tukee organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutosprosessissa sekä edistää laajemmin suomalaisen työelämän laatua ja tuottavuutta.

Tunneinterventio toteutetaan kahdessa keskikokoisessa eri toimialan organisaatiossa. Intervention vaikuttavuutta seurataan monipuolisesti ja intensiivisesti erilaisin laadullisin ja määrällisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksista ja interventioista saatavat tulokset palvelevat laajasti suomalaista työelämää ja ovat sovellettavissa myös muissa erilaisissa organisaatioissa. Hanke valmistuu kesällä 2020.

Työsuojelurahaston verkkosivut: TUNTO – tunnetoimijuus organisaation muutoksessa

 

 

 

 


päivitetty 6. heinäkuuta 2020


JYU-logo    TSR-mustavalkoinen     pikku